KS-2-2KS-4-2KS-5-3KS-7KS-11KS-12KS-14KS-15KS-16KS-18KS-19KS-22KS-28KS-32KS-35KS-41KS-42KS-43KS-44KS-50